top of page

We zijn momenteel bezig met het verbeteren van deze pagina om je ervaring nog beter te maken. Kom snel terug!

Onder constructie

Organisatie

Onze werkmethode

ETM werkt steeds in partnerschap (vaak op aanvraag van) met lokale verenigingen waarvan de doelstellingen beantwoorden aan de specifieke oriënteringen van ETM en die voldoende garanties bieden qua duurzaamheid op lange termijn. Wij gaan met hen een contract aan en volgen de projecten op. Ethiek speelt een belangrijke rol in onze werking en relaties.

Organisatie

De vereniging telt 33 effectieve leden;  20 onder hen dragen op regelmatige en vrijwillige basis bij in de werking. De vereniging heeft drie voltijdse personen in dienst.

 

De leden hebben verschillende vormingen genoten en komen uit verschillende horizonten en verschillende taalgebieden. Het werk wordt dus in beide landstalen verricht. Onder ons zijn er economisten, juristen, sociologen, dokters, verpleegsters, psychologen, pedagogen, historici, onderwijzeressen, opvoedsters

 

Wij behoren tot de verenigingswereld van organisaties die ontwikkelingshulp bieden om de rechten en de plaats van de kinderen, jongeren en vrouwen in de landen van het Zuiden te verdedigen, en om het Belgische publiek te sensibiliseren en te mobiliseren i.v.m de realiteit van de bevolkingen van deze landen.

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 5 leden. De vergaderingen vinden minstens 4 keer per jaar plaats. Het werkritme van de ad hoc en specifieke werkgroepen is afhankelijk van de benaderde thema’s, de omstandigheden en de termijnen (al dan niet met de hulp van externe experten).

Beslissingswijze

De algemene vergadering vindt één keer per jaar plaats en voorziet :

  • het wijzigen van de sociale statuten

  • de benoemingen en ontslagen van de bestuurders en, eventueel, de commissarissen

  • het goedkeuren van de begroting en de jaarrekeningen

  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging

  • de uitsluiting van leden

De strategie van ETM steunt prioritair duurzame initiatieven. Zo is het dat de hulpaanvragen en de projecten die door de leden worden voorgelegd, geëvalueerd worden volgens strikte criteria, of ze nu betrekking hebben tot aanvraag tot medefinanciering, of met eigen middelen worden gefinancierd.

Elk voorstel wordt door twee leden gedragen, die het dossier ter behandeling voorbereiden met de lokale partner(s). Nadien wordt het dossier aan de Raad van Bestuur voorgelegd, die de ontvankelijkheid evalueert, alsook de opportuniteit om het project al dan niet voor te leggen met tot doel een private of publieke medefinanciering te bekomen.

De toekenning van fondsen gebeurt volgens de volgende logica:

De oproepen voor giften hebben betrekking tot specifieke projecten en gebeuren door middel van het krantje of specifieke initiatieven van de leden. Voor de geaffecteerde giften, de niet gespecificeerde giften, de successies en de inkomsten van globale initiatieven van ETM, wordt de toekenning van de fondsen bepaald door de raad van bestuur. In het kader van de strategie en de begroting en van de goedgekeurde projecten door de raad van bestuur, wordt het operationeel bestuur gedelegeerd aan de algemeen secretaris.

Organigram

De vaste (bezoldigde) structuur van ETM bestaat uit:

  • Het algemeen secretariaat belast met het dagelijks beheer en de coördinatie van de acties en uit een administratieve en boekhoudkundige cel.

  • De algemeen secretaris rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

  • De voorzitter is actief betrokken bij het werk van de VZW, samen met de algemeen secretaris, en verzekert de relaties met de officiële instanties, de internationale geldschieters en iedereen die kan bijdragen aan de vereniging.

Minstens twee vrijwillige leden dragen zorg voor elk van de projecten voor ontwikkelingseducatie en partnerfinanciering (vanaf de voorbereiding, de follow-up tot de finale evaluatie). Het principe van het werk per twee verzekert de continuïteit van de opvolging,  zelfs wanneer één van de twee leden onbeschikbaar is. Bovendien geeft het aanleiding tot een permanente uitwisseling tussen de verschillende projecten, vermits elk lid minstens de verantwoordelijkheid draagt over twee projecten, telkens met een ander lid.

bottom of page